Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Harmonogram

Naším cílem je zkvalitnit obsah konference a příspěvků a tím posunout konferenci dále. Chtěli bychom zajistit, aby měli účastníci průběžnou zpětnou vazbu ke svým příspěvkům. Naše snahy jsou vedeny dvěma cíli:

a) poskytnout účastníkům dostatečnou zpětnou vazbu od interních a externích recenzentů příspěvků a tím udržovat vysokou kvalitu konference a sborníku;

b) vydat sborník v co nejkratší době po skončení konference.

Harmonogram konference COFOLA 2020 je mimo jiné z těchto důvodů následující.

Registrace účastníků v konferenčním systému:

od 20. 1. do 28. 2. 2020

Odevzdání anotace příspěvku (min. 900 znaků):*

od 20. 1. do 28. 2. 2020

Posouzení anotací příspěvků odbornými garanty sekcí: od 28. 2. do 6. 3. 2020

Fakturace přihlášených účastníků, jejichž anotace byla přijata:

od 2. 3. do 15. 3. 2020

Odevzdání „pracovní“ verze příspěvku**:

od 25. 2. do 22. 3. 2020

První interní recenze „pracovní“ verze příspěvků:

od 23. 3. do 12. 4. 2020

Odeslání příspěvků zpět autorům spolu s interní recenzí k dopracování textu:

od 13. 4. do 22. 4. 2020

Konání konference:

23. 4. - 25. 4. 2020

Odevzdání finální verze příspěvku:

do 12. 5. 2020

Externí recenze příspěvků:

do 20. 6. 2020

Odeslání příspěvků zpět autorům k úpravě na základě externí recenze:

do 30. 6. 2020

Zveřejnění elektronického sborníku na webových stránkách fakulty:

od 23. 6. 2020 do září 2020

*Na základě anotace příspěvku vybírají odborní garanti mezi přihlášenými osobami ty, jejichž témata nejlépe odpovídají zaměření sekce. Tito vybraní přihlášení budou na konferenci potvrzeni a fakturování.

**Pracovní verze příspěvku podléhá první, interní recenzi. Měla by tedy být již uceleným pojednáním o zvoleném tématu, obsahujícím všechny vytyčené myšlenky, hlavní prameny a závěry. V zásadě by se již měla velmi blížit definitivní verzi s tím, že po sdělení výsledku první recenze bude autorkám a autorům ponechán prostor pro dílčí upřesnění, doplnění či dopracování. Rozhodně nemůže jít pouze o koncept či rozšířenou osnovu příspěvku.

Publikační výstup

Postkonferenční recenzované sborníky z každé česko-slovenské sekce SAMOSTATNĚ s přiděleným ISBN ve formě e-book (PDF) přístupné prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Sborníky budou vydávány postupně podle finalizace jednotlivých sekcí v průběhu června až září 2020.

Šablona pro příspěvek

Manuál pro psaní příspěvku

Stejně jako na loňském ročníku, i letos proběhne soutěž o nejlepší prezentaci a příspěvek na konferenci. Vítězní účastníci získají hodnotné knižní ceny. Mimo to bude osm nejlepších příspěvků v českém nebo slovenském jazyce doporučeno redakční radě Časopisu pro právní vědu a praxi k projednání jejich možné publikace v tomto časopise. 

Konferenční poplatek

1.990 Kč
nebo
80 EUR

Konferenční poplatek je nutné uhradit před datem konání konference. Účastníci, kteří nesplní tuto podmínku, budou z konference vyloučeni. 

Po zahájení fakturace (viz harmonogram) budete vyzvání elektronickou poštou k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, která buda vystavena Obchodním centrem MU. Dále postupojte podle instrukcí, které obdržite elektronickou poštou. Poplatek nelze hradit hotově v den konference. V případě nepublikování příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací. Konferenční poplatek je možné zaplatit i kreditní kartou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.